Gebruiksvoorwaarden

 Gebruiksvoorwaarden
Door de website http://transfer-base.com/ te gebruiken aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de volgende gebruiksvoorwaarden.

De gebruikers van de website worden vriendelijk verzocht de gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen alvorens de website te gebruiken en voor vragen zich te wenden tot info@transfer-base.com

Eigenaar van de website
De eigenaar van de website is Transfer Business Administration Services Spain, S.L. gevestigd te Balmes 76, 1-2, 08007 Barcelona, ingeschreven in het handelsregister van Barcelona
CIF: (ES) B64806144
Voor iedere kwestie op de website of voor vragen kan de gebruiker zich wenden tot info@transfer-base.com of bellen naar +34.93.144 40 00 van 9:00 uur tot 18:00 uur.

De eigenaar van de website, de vennoten, medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers en personeel aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onderbreking van de dienst, schade naar aanleiding van gebruik van deze website, onjuistheden in de inhoud of links op deze website.

Inhoud
De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatieverschaffing. De eigenaar van de website, medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers en personeel aanvaarden geen aansprakelijk voor eigen of zakelijke gebruik door de gebruiker van de informatie op de website.

De eigenaar van de website, de vennoten, medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers en personeel aanvaarden evenmin aansprakelijkheid met betrekking tot de gedateerdheid, juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, gepastheid of de ethiek van deze website.

De inhoud van deze website kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd of verwijderd en het gebruik ervan beperkt.


Intellectuele eigendom Transfer Business Administration Services Spain, S.L.
© Transfer Transfer Business Administration Services Spain, S.L. .

De inhoud van deze website (informatie, ontwerp, afbeeldingen, merken) is intellectueel eigendom van Transfer Business Administration Services Spain, S.L. behoudens voor zo ver anders wordt vermeld.

Indien inhoud van derden wordt gebruikt, verzekert de eigenaar van de website dat hij dit aan de eigenaar ervan vóór publicatie zal mededelen teneinde diens toestemming daarvoor te verkrijgen.


Kwaliteit Dienstverlening
De toegang tot de website is kostenloos, onverkort de kosten naar aanleiding van de verbinding die de gebruiker maakt.

De minimaal vereiste software om de website te kunnen tonen is: MICROSOFT INTERNET EXPLORER 6.0 (en analoge browsers) en MACROMEDIA FLASH.

De eigenaar van de website, de vennoten, medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers en personeel zijn niet aansprakelijkheid voor onderbrekingen in de dienstverlening of de onmogelijkheid van de gebruikers om toegang te krijgen tot de inhoud.

Deze site maakt gebruik van Cookies. Dat zijn bestanden die zich op de harde schijf installeren om het gebruik van het internet voor de gebruiker te vergemakkelijken en om de kwaliteit van de site te verbeteren door middel van het verzamelen van statistische gegevens over de bezoeken aan de website.

De website is toegankelijk zonder de noodzaak dat de Cookies geactiveerd zijn. De gebruiker kan zijn browser op zodanige wijze configureren dat deze het aanmaken en het opslaan van Cookies op de computer verhindert.

De Cookies kunnen eenvoudig van uw computer worden verwijderd. Als u EXPLORER gebruikt, gaat u, om de bestanden die zijn aangemaakt tijdens uw bezoek aan de website te verwijderen, naar Tools>>internet options>>general>>Temporary internet files>>delete Cookies. Op deze wijze worden alle op uw computer opgeslagen Cookies van alle pagina´s die de gebruiker heeft bezocht, verwijderd. Dus niet alleen de Cookie van Transfer Business Administration Services Spain, S.L.

De eigenaar van de website, de vennoten, medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers en personeel kunnen de afwezigheid niet uitsluiten van virussen, troyans of andere elementen die schade aan de computer van de gebruiker kunnen aanbrengen en beveiligingsproblemen of andere computertechnische storingen kunnen veroorzaken. De gebruiker maakt onder zijn eigen verantwoordelijkheid gebruik van de website zodat de eigenaar van de website, de vennoten, medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers en werknemers geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor schade veroorzaakt in databestanden, installaties of de computer van de gebruiker voorzover de schade niet het gevolg is van een roekeloze of opzettelijke tekortkoming is.

Links
De eigenaar van de website, de vennoten, medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers en werknemers aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of betrouwbaarheid van de websites waarnaar toegang kan worden verkregen via de links op deze website.

Indien de gebruiker onjuistheden opmerkt in de externe links van deze website, wordt hij/zij vriendelijk verzocht zich in contact te stellen met de houder van de website via info@transfer-base.com .

De gebruiker die een link wenst te creëeren tussen de website van Transfer Business Administration Services Spain, S.L. en zijn/haar eigen website, dient daar schriftelijk toestemming voor aan te vragen via info@transfer-base.com of via post naar Balmes, 76 1-2 (08007) Barcelona, Spanje. De eigenaar van de website kan beperkingen opleggen in het gebruik van dergelijke links.

Gebruikersstatuut
De gebruiker heeft recht op het bezoeken van de website en toegang te krijgen tot de inhoud van openbare aard. Hij/zij mag ook kopieën maken voor eigen gebruik.

Het is gebruiker toegestaan om voor eigen gebruik kopieën van de inhoud van de website op te slaan en te maken, mits de inhoud niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden bij die kopie zijn opgenomen.

Het is ten strengste verboden de inhoud van deze website te reproduceren, te verspreiden of voor ieder soort openbare, juridische, fiscale of andere adviesdoeleinden te gebruiken.

In een dergelijk geval dient schriftelijk om toestemming te worden gevraagd via info@transfer-base.com of via een brief naar C/ Balmes 76 1-2 (08007) Barcelona. De eigenaar van de website is bevoegd de voorwaarden te stellen die hij noodzakelijk acht.

De gebruiker is verplicht om op een correcte wijze en conform deze gebruiksvoorwaarden en de wet van deze website gebruik te maken. Indien de gebruiker tracht om op onrechtmatige wijze toegang te krijgen tot gereserveerde delen of schade aan de website toe te brengen, kan de eigenaar van de website overgaan tot het nemen van gerechtelijke stappen hiertegen.


Privacy en Bescherming Persoonsgegevens
De gebruiker kan zijn persoonlijke gegevens aan Transfer Business Administration Services Spain, S.L. verschaffen om met ons in contact te treden, on-line raadplegingen te doen of om deel te nemen aan de selectieprocedure voor personeel en medewerkers.

De informatie wordt met uiterste vertrouwelijkheid behandeld zoals van onze beroepsgroep mag worden vereist en overeenkomstig de gedragsregels die op de bedrijfsadministratiesector van toepassing zijn.

Ingeval van contact en raadplegingen, wordt de informatie uitsluitend gebruikt om antwoord te geven op de vragen die u ons voorlegt. Indien er een handelsrelatie tot stand komt, kan de informatie voor die relatie gebruikt worden. De verstrekte informatie kan ook worden gebruikt voor statistische doeleinden om de dienstverlening op de website te verbeteren, tenzij de gebruiker in zijn bericht uitdrukkelijk het tegengestelde aangeeft.

Transfer Business Administration Services Spain, S.L. verplicht zich er niet toe om alle vragen, contacten en/of curricula vitae via de website te beantwoorden.

Alle verzonden informatie wordt gearchiveerd in onze gegevensbestanden tenzij de gebruiker uitdrukkelijk om verwijdering van die informatie vraagt. De betreffende persoon, of in voorkomend geval diens vertegenwoordiger, kan gebruik maken van de rechten die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden erkend en in het bijzonder het recht op inzage, rectificatie of annulering van zijn of haar gegevens en bezwaar door middel van een getekend schrijven – waarin de naam en achternaam van de gebruiker, adres voor betekeningsdoeleinden wordt vermeld alsmede een fotokopie van zijn identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort en het concrete verzoek wordt bijgevoegd - gericht aan Transfer Business Administration Services Spain, S.L. C/ Balmes 76 1-2 (08007) Barcelona (Spanje).

Transfer Business Administration Services Spain, S.L. houdt zich het recht voor de in haar database bestaande persoonlijke gegevens te annuleren indien deze niet meer van nut zijn of noodzakelijk voor het doel waarvoor deze waren verkregen en ingevoerd.

De gebruiker dient zich van de de veiligheid van zijn netwerk vergewissen wanneer hij/zij vertrouwelijke gegevens verstuurt. De eigenaar van de website, de vennoten, medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers en personeel aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de vertrouwelijkheid bij verzending van gegevens.

Indien de gebruiker geen vertrouwelijke gegevens wenst in te vullen in de verplichte velden, kan het systeem u niet het formulier in laten vullen. In dat geval kan de gebruiker zich schriftelijk richten door middel van een brief met daarin zijn/haar persoonlijke gegevens aan Transfer Business Administration Services Spain, S.L. C/ Balmes, 76 1-2 (08007) Barcelona. De ontvangen gegevens zullen op dezelfde manier worden behandeld als de gegevens ontvangen via onze website.

Algemeen
Onderhavige gebruiksvoorwaarden kunnen zonder aankondiging vooraf worden herzien en gewijzigd. De gebruiker dient dus de voorwaarden goed te lezen iedere keer dat hij/zij gebruik maakt van deze website.

Onderhavige gebruiksvoorwaarden worden in de Nederlandse, Engelse, Spaanse taal zijn opgesteld. Ingeval van geschillen over de strekking ervan, is de Spaanse versie bindend.

Terzake enig geschil voortvloeiende uit de gebruiksvoorwaarden of de verleende diensten op de website is de Spaanse wet van toepassing. Terzake enig geschil in verband met onderhavige gebruiksvoorwaarden of de verleende diensten op de website zijn de Spaanse rechtbanken te Barcelona bevoegd.

Alle afbeeldingen in de header van deze website zijn onder licentie van Creative Commons.