Aanvraag NIE kan weer via volmacht

Geschreven door: De Haan & Mulder Abogados-Advocaten

Sinds juli 2011 was het niet langer mogelijk om een Spaans NIE nummer te verkrijgen via een gemachtigde. Aan die situatie is nu gelukkig weer een einde gekomen.

Een vreemdeling die Spaans ingezetene wordt of die vanwege economische, professionele of sociale redenen betrekkingen met Spanje onderhoudt, dient op grond van artikel 206 van het Spaanse Reglement van de Vreemdelingenwet te beschikken over een “Número de Identidad de Extranjero”, te vertalen als buitenlands identiteitsnummer, beter bekend onder de afkorting NIE. Deze vage, en dus ruime, omschrijving heeft als effect dat een NIE nodig is bij vrijwel iedere rechtshandeling die van overheidswege geregistreerd wordt. Te denken valt, bijvoorbeeld, aan het kopen van een onroerende zaak, het verstrekken van een hypothecaire geldlening, het openen van een bankrekening of het oprichten van een vennootschap.

De vreemdeling die ingezetene wenst te worden verkrijgt de NIE bij de afhandeling van de aanvraag van zijn verblijfsvergunning of andere handelingen die vereist zijn voor zijn ingezetenschap. Voor de Europese Burger is dat de inschrijving, normaliter op het politiebureau, in het vreemdelingenregister (Real Decreto 240/2007).

De vreemdeling die geen Spaans ingezetene wordt maar wel een NIE nodig heeft, moet die NIE op het Spaanse politiebureau aanvragen. De vreemdeling kan ook terecht bij het Spaans consulaat van zijn land van herkomst maar de ervaring leert dat de afhandeling van een aanvraag via het consulaat geruime tijd in beslag neemt. Om die reden werd in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om iemand in Spanje door middel van een volmacht (notarieel en met apostille) te machtigen om de NIE bij een politiebureau af te halen.

Deze laatste mogelijkheid was bij wijziging van het Reglement van de Vreemdelingenwet van 20 april 2011 komen te vervallen. Aan de daarvoor geldende tekst werd toegevoegd dat de NIE “persoonlijk” moet worden afgehaald. Aanvankelijk leidde de wijziging nog tot onduidelijkheid maar na een uitdrukkelijke instructie van het Ministerie van Werk en Immigratie werden er niet langer NIE´s aan gemachtigden verstrekt. Deze onverklaarbare - en overigens ook onverklaarde - beslissing zorgde voor grote problemen in de praktijk. Immers, iedereen die zaken met Spanje wilde gaan doen, zag zich genoodzaakt om daadwerkelijk naar Spanje af te reizen voor het verkrijgen van een NIE.

De Spaanse regering heeft zich gelukkig rekenschap gegeven van deze problemen. Jongstleden 11 april verscheen een aangepaste richtlijn van het Ministerie (richtlijn 12/2012) waarin het eerder ingenomen standpunt werd aangepast. Vervolgens verscheen op 13 april jl. ook een instructie van het Algemeen Commissariaat voor Vreemdelingen en Grenzen (instructie 3/12) waarin het commissariaat aankondigt dat aanvragen voor NIE´s door gemachtigden opnieuw geaccepteerd zullen worden.